Anasayfaya Dön

General information

GENEL BİLGİLER

           

Merkezimiz, enerji ile ilgili alanlarda disiplinler arası bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalar yapmak; enerji sorunlarının çözümü doğrultusunda yöntem ve öneriler geliştirmek ve bunları uygulamak; enerji ve çevre konularında yayın, eğitim, danışmanlık, proje, üretim gibi çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuştur. 

Batman Üniversitesi Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi 22 Mayıs 2013 tarihinde Resmi gazetenin 28654. Sayısında yayınlanan yönetmelikle faaliyetlerine başlamıştır.

 

 

Merkezin amaçları şunlardır:

 

a)Fosil yakıtlar, nükleer, güneş, rüzgâr, dalga, jeotermal, hidrolik potansiyel, hidrojen ve biokütle enerjisi gibi alternatif–yenilenebilir,  sürdürülebilir ve yenilenemez enerji kaynakları ile ilgili araştırma, inceleme, ölçüm, izleme çalışmaları yapmak,

b)Enerji problemlerine karşı çözüm önerileri üretmek,

c)Bu tür enerji kaynaklarının yöre ve ülke çapında potansiyellerinin tespitini yapmak ve bunlardan enerji üretim sistemleri ve teknolojileri ile ilgili bilimsel ve teknolojik araştırma, geliştirme, uygulama ve eğitim amaçlı bir birim olarak enerji üretimini teşvik etmek,

ç)Enerji teknolojisinin geliştirilmesi yönünde model, strateji, plan ve proje                       çalışmalarının yapılması ve yönlendirilmesi gibi konularda bölgesel, ulusal ve uluslararası faaliyetlerde bulunmak.

 

Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

 

a)Enerji kaynaklarıyla ilgili araştırma, inceleme, ölçüm, izleme çalışmaları yapmak, yeni yöntemler geliştirmek ve yapılan çalışmalara katkıda bulunmak,

b)Enerji konularında bölgesel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, yapılan çalışmaları takip etmek ve yürütmek,

c)Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri toplantılar düzenlemek,

ç)Bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi için genel usuller çerçevesinde her türlü iç ve dış yazışmaları yapmak, bilimsel ve teknik veriler açıklayan rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak,

d)Enerji kaynakları ile ilgili sistem ve bileşenleri, endüstri ile birlikte planlamak, üretmek, performans testlerini gerçekleştirmek ve sertifikalandırmak,

e)Kamu ve özel kuruluşların ihtiyaç duyduğu araştırmaları; planlamak, gerçekleştirmek ve kurumlar arası koordinasyonu sağlamak, konu ile ilgili sorunlar hakkında araştırmalar, incelemeler, laboratuvar deneyleri, ekspertiz raporları ve benzeri işler yapmak,

f)Enerji Bakanlığı’na bağlı Enerji Verimliliği  (ENVER),  Rüzgar  Enerji   Santralleri  (RES), sürdürülebilir yenilenebilir, yenilenemez enerji programları, ve benzeri programlarda çalışacak olanlar için kullanılmak üzere; geçerli, yenilenebilir/sürdürülebilir ve yenilenemez enerji uzmanlığı eğitimi ile ilgili programları hazırlamak, uygulamak ve gerektiğinde sertifika vermek,

g)Enerji kaynaklarından enerji üretimini teşvik etmek amacıyla, uygun teknolojinin geliştirilmesi ve transferi ile ilgili proje danışmanlık çalışmalarını yürütmek,

ğ)Rektörlük ve yetkili kurullarca verilecek diğer çalışmaları yapmak,

h)İlgili kurum ve kuruluşlar ile Merkez arasında sanayi işbirliğini geliştirmek,

ı)Merkez ile diğer merkezler ve üniversiteler arasında işbirliğini sağlamak,

i)Merkezi ulusal ve uluslararası alanda enerji konusunda politika belirleyen, proje geliştiren bir kuruluş haline getirmek için gerekli çalışmaları yapmak,

j)Üniversite öğrencilerine bu konuda araştırma ve geliştirme bilincini kazandırmak.